مرور رده

فناوری ایران

قطع خدمات مربوط به خرید و فروش های ارز های دیجیتال به دستور شاپرک

به دستور شاپرک کلیه پرداخت یار ها موظف به قطع خدمات مربوط به خرید و فروش های ارز های دیجیتال شدند. به گفته شرکت خدمات پرداخت شاپرک تمامی شرکت های پرداخت یار می بایست خدمات مربوط به خرید و فروش ارز های دیجیتال و ارزرمز ها را قطع کنند.…